Referanser

Videoer

YouTube kanalen EMFacets. legger ut norske foredrag, og noen få engelske holdt i Norge. Noen utvalgte videoer:

 • Realfagsblikket, Else Nordhagen «Hva er det som nå gjør radiobølgene skadelige? Vi har jo badet i dem siden livet oppsto…» fra 2019. https://www.youtube.com/watch?v=MWYdOi6Amg4
 • Realfagsblikket, Else Nordhagen «Fra universet til enzymene – Alt er elektrisk!» fra 2020. Her gir Nordhagen oss den store oversikten over elektrisitetens rolle – og hvor lett biologisk liv kan forstyrres av elektromagnetiske felt. https://www.youtube.com/watch?v=e-OBO4aHoUA&t=9s
 • Insektmannen (på engelsk), Michael Chapman Pincher, «Insects are disappearing all over the world. The cause is not known. Or is it?» fra 2019, https://www.youtube.com/watch?v=bUAfcCMsafo
 • Realfag og toksikologi: Thomas Bøhn, seniorforsker, biolog, Havforskningsinstituttet, Univ. i Tromsø «Hvordan fungerer egentlig de overnasjonale regulatørene som skal sikre oss mot miljøskader? En parallell fra regulering av matvarer» fra 2019, https://www.youtube.com/watch?v=8m8dh6aUv-Q
 • Samfunn og reguleringer: Trond Skaftnesmo, forfatter, lektor, biolog, filosof, Steinerskolen Haugesund, «Når vitenskapsvurderinger er til salgs – om sannhetens kår under det ekom-industrielle kompleks» fra 2019 https://www.youtube.com/watch?v=va9hEyBRpOQ
 • Samfunn og reguleringer: Einar Flydal, pensjonist, skribent og blogger, fhv. forsker og seniorrådgiver i Televerket/Telenors forskningsenhet og ved Telenors sentrale strategienhet og fhv. universitetslektor innen telematikk og samfunn ved NTNU , «Mikrobølgestrålingen – en miljøgift som feies under teppet?» fra 2020, Innledning av seminaret, foredrag og presentasjon av Susan Pockett: «Stråletåka – helse- og miljøforurensningen fra mikrobølgene» https://www.youtube.com/watch?v=U_N4kf1Wuuk
 • Samfunn og reguleringer: Einar Flydal, «Kunnskapsfjerning a la Orwells 1984?» fra 2020. I dette foredraget tar Einar Flydal for seg hvordan de sentrale dogmene som strålevernet bygger på, ligger til grunn for etterkrigstidas enorme eksponeringsvekst, og skaper skylapper og «tanketvang». Strålevern bygd på disse dogmene kommer i stigende grad i utakt med ganske åpenbare helse- og miljøvirkninger, som blir benektet fordi tankesettet gjør dem «urimelige». helsevesenet velger dermed å benekte dem og avvise dem som utslag av angst. Flydal viser hvordan strålevernets tankesett fører til fordumming og at de som skades, får et ytterst dårlig og irrelevant behandlingstilbud, mens effektive tiltak avvises.

Bøker på norsk

Alle kan bestilles herfra https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/ og noen kan lastes ned gratis fra samme sted.

 • Einar Flydal og Else Nordhagen:Smartmålerne: Bevis til opplysning, rettsapparat og forvaltning (2022), (64 sider + 228 sider vedlegg), Her forklares både bevisene fra «Halden-saken» og en rekke nye bevis levert til anken som var oppe for lagmannsretten i september 2022. Boka kan lastes ned gratis.
 • Einar Flydal og Else Nordhagen: «Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa», Foreningen for EMF-reform, 2021 (285 sider): Boka forklarer og omtaler elektromagnetiske pulser og skitten strøm og hva man vet om helsevirkningene. Og den beskriver testresultater av målerne som nettselskapene har plassert ut i Norge: Tester, teori og medisinsk erfaring viser at helseplager er påregnelige. Boka har derfor generell verdi for alle som vil sette seg inn temaet, både teknologer, jurister og forbrukere. Kan lastes ned gratis.
 • Susan Pockett: «Stråletåka – Helse- og miljøforurensningen fra mikrobølgene» (237 sider) Boka viser – svært solid og detaljert – hvordan et lite mindretall forskere med sterke forsvars- og næringsinteresser i ryggen driver et narrespill gjennom ICNIRP og WHO der de – bevisst – underslår etablert kunnskap.
 • Einar Flydal og Else Nordhagen (red.): «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø» (590 sider). Med bidrag fra: Martin L. Pall / SCENIHR, EU-kommisjonens vitenskapelige komité for tilsynekommende og nylig identifisert miljørelatert helserisiko / David Carpenter / Cindy Sage / Lennart Hardell / Bård-Rune Martinsen / Christian F. Jensen. Boka er laget for å være en bevis- og referansesamling med forklaringer som er forståelige og nyttige både for jurister, medisinere, biologer, fysikere, gravejournalister, miljøvernere og andre interesserte. Den kan – og bør – danne grunnlag for juridiske og helse- og miljøpolitiske framstøt i tida framover. Kun få eksemplarer igjen.
 • Arthur Firstenberg: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, Z-forlag, 2018 (451 sider + noter, referanser og stikkordsliste), 3. opplag. Dette er en stor bok om elektrisitetens historie og helseproblemene som fulgte med. Boka gir deg en vakker, morsom, spennende og skremmende leseropplevelse. Samtidig får du en «dannelsesreise» gjennom kunnskapen på feltet – fra 1700-tallet til i dag, fra cellebiologien til kosmos. Krever ingen forkunnskaper.

Et utvalg artikler på norsk og en rapport på dansk

 Som du også kan laste ned fra https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/

 • Robert O. Becker: «Elektromagnetisme og livet» (9 sider, norsk oversettelse), fra boka Marino, A. (ed.): Modern bioelectricity, Marcel Dekker Inc., 1988: Robert O. Becker var en av de virkelig store pionerne innen moderne forskning på bioelektrisitet. Hans historiske gjennomgang av forskningsfeltets utvikling er populærfaglig skrevet. Den kaster lys over dagens vern av de gamle dogmene som lever videre innen medisin, biologi og fysikk, og blokkerer for en mer moderne – og mer korrekt – forståelse. Last ned direkte: https://einarflydal.com/?smd_process_download=1&download_id=67642
 • N. Kostoff, m.fl.: Negative helsevirkninger av 5G mobilnettverksteknologi under reelle forhold, fra Toxicology Letters 323 (2020) 35–40, norsk oversettelse. En viktig forskningsartikkel som forklarer og dokumenterer forskningsstatus og hvorfor en del forskningsrapporter ikke finner skadevirkninger. Last ned direkte: https://einarflydal.com/?smd_process_download=1&download_id=65429
 • «Virkninger av trådløs 5G-kommunikasjon på menneskers helse», Briefing til Europaparlamentet om 5G fra European Parliamentary Research Service, PE 646.172 NO februar 2020. I denne orienteringen: Forskjellene mellom 5G og dagens teknologi – Regulering av eksponering for elektromagnetiske felt og 5G – Europaparlamentet – Forskning på virkninger av EMF og 5G på menneskers helse – Interessentenes synspunkter – Veien videre for 5G. Last ned direkte: https://einarflydal.com/?smd_process_download=1&download_id=38217
 • Europeiske miljømedisinere (EUROPAEM) sine anbefalinger om grenseverdier for elektromagnetisk stråling m.m. «EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme» (originalens referanse: Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363-97. doi: 10.1515/reveh-2016-0011) Last ned direkte dansk versjon: https://einarflydal.com/?smd_process_download=1&download_id=31907

Ingernasjonale artikler

Viktige kilder til relevant forskning, alfabetisk og med mine kommentarer:

[Bandara2018] Priyanka Bandara, David O Carpenter, Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact, The Lancet Vol. 2, December 2018, pp 512-514

Link: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2542-5196(18)30221-3

Publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet i desember 2018 som fokuserte på planetens helse generelt. Forfatteren av denne artikkelen er bekymret for dette sett i lys av elektromagnetisk forurensning og økningen de siste hundre årene som er omtrent en milliard milliard ganger i området for trådløs kommunikasjon.

[Firstenberg2018] The International Appeal to Stop 5G on Earth and in Space https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal Norsk versjon i link inlista til vestre.

God og kort gjennomgang av feltet med mange gode referanser. Også en grundig gjennomgang av hvilke internasjonale lover og konvensjoner som brytes ved utrulling av 5G-teknologien.

[Hecht1997] Health Impact on Long-term Exposure to Electrosmog Brochure 6 of A Brochure Series of the Competence Initiative for the Protection of Humanity, the Environment and Democracy.

Hecht laget en rapport om yrkeseksponering for EMF og helse basert på 878 russiske studier fra 1960 til 1997. Den konkluderer med klare negative virkninger av langtidseksponering. Rapporten forsvant i skuffen rett etter at den ble laget. Men nå er mye av dette gjort tilgjengelig av gruppen som kaller seg the Competence Initiative for the Protection of Humanity, the Environment and Democracy. Deres nettsted har mange rapporter og artikler om EMF og helse. I denne rapporten går de gjennom funnene til Hecht samt annen forskning gjort både i Sovjetunionen, USA og andre steder i verden, mye fra siste halvdel av 1900-tallet. ca. 50 sider.

Referanse til pdf-versjon av rapporten: http://kompetenzinitiative.net/KIT/wp-content/uploads/2016/07/KI_Brochure-6_K_Hecht_web.pdf

[Lear2017] Richard Lear, New Era of Chronic Disease in America and what’s behind it, August 2017/2018, ReasearchGate

https://www.researchgate.net/publication/319288113_A_New_Era_of_Chronic_Disease_in_America_and_what’s_behind_it

Ganske kort presentasjon som viser til dels stor økning i en del kroniske tilstander i USA. Interresante linker nederst.

[Pacher et al 2007] Pacher P, Beckman JS, Liaudet L. Nitric oxide and peroxynitrite in health and disease. Physiol Rev. 2007;87:315–424.

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17237348

Pall (se [Pall2013] under) beskriver hvordan EMF øker forekomsten av nitrogenoksid og peroxinitrit i cellene våre. Vil du lese om hvordan disse stoffene påvirker menneskers helse kan du lese i meget stor detalj om dette i denne artikkelen.

Dette er en artikkel fra 2007 som ikke har noen kobling mot elektromagnetiske felt og er ikke fra en forskningsinstitusjon som er opptatt av elektromagnetiske felt over hodet. De ser på de molekylene i seg selv rent biokjemisk. Dette er en sentral og derfor mye sitert artikkel, over 3000 sitater i skrivende stund.

[Pall 2018] 5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them”  av Martin L. Pall fra mai 2018

55 sider som gir en omfattende dokumentasjon, referanser o.l. om EMF, både helsemessig og politisk. jeg har vært med på å oversette dette til norsk, og jeg henviser til dette dokumentet for å finne referanser til artikler som gir vitenskapelig belegg for det jeg skriver om her. Du finner den oversatte versjonen i boka «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø»

Søk på artikkel-tittelen og du vil finne den engelske versjonen. Kan også lastes ned fra Einar Flydals nettsider.

[Pall2013] Pall, Martin L. “Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects” Journal of cellular and molecular medicine vol. 17,8 (2013): 958-65.

Vil du vite hvordan elektromagnetiske felt påvirker ionekanaler, øker kalsiumioner i cellene. Dette kan ha positive virkninger som økt benvekst. Men kan også føre til økte mengder peroxinitritt og frie radikaler, oksidativt stress – og derigjen mange skader i kroppen.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3780531/

[Ross2015] Christina L. Ross et al. «The effect of low-frequency electromagnetic field on human bone marrow stem/progenitor cell differentiation», Stem Cell Research, Volume 15, Issue 1, July 2015, Pages 96-108

Dette er en artikkel som påviser positive virkninger av EMF for utvikling og regenerering av vev og organer. De gir en nøye forklaring av hvordan EMF virker på cellenes kjemi, og stemmer overens med Palls forklaring (se hans artikkel).

Min kommentar: De finner ingen negative virkninger, det vil si de har ingen kommentarer om mulige negative virkninger, for eksempel på andre typer celler enn de har studert. Det forundrer meg at de ikke ser muligheten for negative virkninger når de finner at EMF har den sentrale påvirkningen på celle-kjemien som de beskriver. Siden denne påvirkningen er så grunnleggende vil den endre kjemien i alle celler i kroppen – og i alle andre levende organismer. Dermed har dette konsekvenser langt ut over det lille området de studerer. Det de beskriver er grunnleggende prosesser i alle celler, ikke bare den celletypen de beskriver.

Mulig forklaring på hvorfor de ikke finner (mulige) negative konsekvenser: Som gode forskere så uttaler de seg kun om det de har forsket på. Og innen den celletypen de har studert finner de ikke negative konsekvenser. Kanskje de også kun tenker på virkningene av en gitt behandling og da at en slik behandling ikke er negativ. Og som gode forskere uttaler de seg kun om det de har studert. Så det er utenfor deres forskningsområde å vurdere hva som skjer når mennesker, dyr og planter lever med mengder av ulike celler i en verden fylt av elektromagnetisk stråling av mange ulike slag.

– o –

Se også Folkets Stråleverns dokument med referanser: https://www.folkets-stralevern.no/lenker/

Tilsvarende organisasjon i Sverige: Strålskydsstifelsen har også en liste med referanser: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/fakta/viktiga-dokument/

Skikkelige fagbøker:

 • The Body Electric. Electromagnetism and the Foundation of Life, by Robert O. Becker and Gary Selden. Morrow, New York 1985. Becker (May 31, 1923 – May 14, 2008) was a U.S. orthopedic surgeon and researcher in electrophysiology/electromedicine. He worked mainly as professor at Upstate Medical Center in State University of New York, Syracuse, and as Director of Orthopedic Surgery at the Veterans Administration Hospital, Syracuse, New York. Amazone: https://www.amazon.com/Body-Electric-Electromagnetism-Foundation-Life/dp/0688069711/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=The+body+electric&qid=1629189863&s=books&sr=1-1 Omtale: The Body Electric tells the fascinating story of our bioelectric selves. Robert O. Becker, a pioneer in the filed of regeneration and its relationship to electrical currents in living things, challenges the established mechanistic understanding of the body. He found clues to the healing process in the long-discarded theory that electricity is vital to life. But as exciting as Becker’s discoveries are, pointing to the day when human limbs, spinal cords, and organs may be regenerated after they have been damaged, equally fascinating is the story of Becker’s struggle to do such original work. The Body Electric explores new pathways in our understanding of evolution, acupuncture, psychic phenomena, and healing.
 • Electromagnetic fields and Life, A.S. Pressmann, 1970, Springer, oversatt fra russisk. Link til Amazone: https://www.amazon.com/Electromagnetic-Fields-Life-Presman/dp/1475706375 Omtale: A broad region of the electromagnetic spectrum long assumed to have no influence on living systems under natural conditions has been critically re-examined over the past decade. This spectral region extends from the superhigh radio frequencies, through de­ creasing frequencies, to and including essentially static electric and magnetic fields. The author of this monograph, A. S. Presman, has reviewed not only the extensive Russian literatur, but also al­ most equally comprehensively the non-Russian literature, dealing with biological influences of these fields. Treated also is literature shedding some light on possible theoretical foundations for these phenomena. A substantial, rapidly increasing number of studies in many laboratories and countries has now clearly established bio­logical influences which are independent of the theoretically pre­dictable, simple thermal effects. Indeed many of the effects are produced by field strengths very close to those within the natural environment. The author has, even more importantly, set forth a novel, imaginative general hypothesis in which it is postulated that such electromagnetic fields normally serve as conveyors of information from the environment to the organism, within the organism, and among organisms. He postulates that in the course of evolution or­ ganisms have come to employ these fields in conjunction with the well-known sensory, nervous, and endocrine systems in effecting coordination and integration.