3.2 SCENIHR 2015 – viktig dokument med store mangler og feil

Hvorfor er SCENIHR 2015 dokumentet viktig?

Dette dokumentet ble sendt til mange autoriteter i EU og er del av grunnlag for Europakommisjonens politikk på feltet «ikke-ioniserende stråling», det vil si all trådløs kommunikasjon. Tilsvarende i USA, så reguleringsmyndighetene i USA legger også stor vekt på konklusjonene i dette dokumentet når de setter grenseverdier og andre reguleringer for bruk av trådløs kommunikasjon.

SCENIHR 2015 ble laget som et tilsvar på bekymringsmeldinger om 5G som kom fra en rekke leger og forskere i Europa og USA. SCENIHR er forkortelse for Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, som gjorde utredningen som kalles SCENIHR 2015.

Konklusjonen i denne utredningen er at det ikke er vitenskapelig bevis for negative virkninger av elektromagnetiske felt og det er heller ikke funnet noen biologisk mekanisme som kan forklare virkningene av EMF på levende organismer.

Ut fra dette har da sentrale aktører trukket konklusjonen at det ikke finnes negative helsevirkninger – så det finnes ingen helserisiko med EMF så lenge de er «ikke-ioniserende».

[Pall2018] går nøye gjennom hvordan alle disse påstandene i SCENIHR 2015 er gale. Her er hovedpunktene tatt fra kapittel 5 i [Pall2018]:

FEIL: SCENIHR 2015 har sett på ALL publisert forskning i perioden 2009-2013.

Det kan virke overbevisende da det er en referanseliste på 48 sider. Fra denne perioden finner Pall 20 litteraturstudier (og da er det mange ulike forsøk som ligger bak hver slik studie) som ikke er tatt med. Alle viser virkninger, de fleste negative, av EMF. Det finnes også eksempler på positive helsevirkninger, men selv ikke de er tatt med i SCENIHR 2015. De har kun plukket ut passende forskningsartikler som støtter deres syn om at det ikke finnes kjente negative virkninger og ingen kjent mekanisme.

2 litteraturstudier som finner negative virkninger er referert til i SCENIHR, men har utelatt de sentrale konklusjonene i studiene.

Ingen av disse litteraturstudiene var særlig vanskelige å finne, de fleste finner man på PubMed, den store internasjonale søkbare databasen på nettet over forskningsartikler innen medisin.

Her er noen av de gale påstandene i SCENIHR 2015:

FEIL: Eksperimenter som viser negative virkninger har man ikke klart å gjenta.

Ser man nøye etter, hvilket Pall har gjort, så er ikke eksperimentene gjentatt. Det er eksperimenter som likner, men man har endret vesentlige detaljer som om strålingen er pulset eller ikke, om forsøksdyrene er plassert i stålkammere eller plastkammere, om det er både handyr og hundyr eller ikke, og en rekke andre detaljer som innvirker på resultatet.

FEIL: Det er ikke funnet skadelige virkninger av ikke-ioniserende stråling

Pall påpeker at disse viktige funnene rapportert i perioden 2009-2013 er utelatt (mange tilsvarende funn er publisert i artikler utenom denne perioden):

 • 5 av litteraturstudiene Pall fant viser at forekomsten av hjernekreft er høyere på den siden av hodet hvor man holder mobiltelefonen enn på den andre. Dette er viktige funn fordi dette er en veldig enkel situasjon. For eksempel trenger man ingen kontrollgruppe som man må sammenlikne med, den andre siden av hodet fungerer som «kontroll». Det er heller ingen problemer med ulike måter å rapportere sykdommen på siden man med stor grad av sikkerhet vil rapportere det samme uansett hvilken side av hode man finner kreften. Man kan også anta at begge sider av hodet er utsatt for de samme negative miljøfaktorene som forurensning og gift.
 • EMF har større negative virkninger på barn enn voksne av mange ulike grunner.
 • Det finnes klare epidemiologiske bevis for skadelige virkninger av EMF, selv med de strengeste krav til statistisk «bevis». Konklusjonen er at EMF bør kategoriseres som «kreftfremkallende» på linje med røyking og asbest.
 • Nedsatt fruktbarhet
 • Søvnproblemer
 • Oksidativt stress – som fører til skader i celler
 • Hjertekarsykdommer
 • Demens som Alzheimer
 • Brudd i blod-hjerne-barrieren
 • Svikt i kognitive funksjoner
 • Nevropsykiatriske virkninger: Autisme, ADHD, depresjon, angst
 • – og en rekke andre beskrevet i de 22 studiene fra perioden 2009-2013 som Pall refererer til i Kapittel 5.

Feil: Det er ikke påvist noen mekanisme som kan forklare virkningene av EMF på levende organismer

Mange artikler, både de som omtaler positive virkninger av EMF og de som omtaler negative virkninger viser til en virkningsmekanisme:

EMF påvirker de spenningsstyrte ionekanalene som finnes i alle cellemembraner i alle levende organismer. Denne mekanismen har jeg skrevet om HER.

Det er lett å bli «lurt» når man ikke kjenner fagfeltet

Dette viser at det er vanskelig å vurdere en faglig rapport uten innsikt i feltet.