9.2 Artikler om EMF og fruktbarhet

I juni 2021 ble det utgitt en rapport fra EU-parlamentets “Panel for Future Science and Technologies” (STOA) om mulige virkninger av 5G på mennesker i forhold til kreft, fruktbarhet og fosterutvikling.

Nyttig bakgrunnsinformasjon: 5G er flere ulike teknologier hvor man ikke nødvendigvis bruker «alt på en gang» med velger ut ettersom hva som er en optimal kost/nytte-kombinasjon. Spesielt skiller man mellom lavfrekvent og høyfrekvent 5G. Lavfrekvent bruker stort sett samme frekvensområdet som dagens trådløse kommunikasjon som ligger mellom 450 og 6 000 MHz (også benevnt 6 GHz). Høyfrekvent 5G bruker frekvenser høyere enn 6 GHz, typisk 26 og 60 GHz. Høyfrekvent 5G er stort sett bare brukt i testinstallasjoner foreløpig. Rapportene skiller mellom disse to typene av 5G og vurderer hver av dem for seg.

Tittelen og underoverskriften er (oversatt av meg til norsk):

Health impact of 5G

Current state of knowledge of 5G-related carcinogenic and reproductive/developmental hazards as they emerge from epidemiological studies and in vivo experimental studies.

Helsevirkninger av 5G.

Kunnskapsstatus for 5G-relaterte risiko for kreft og forplantning / utviklingsskader slik de kommer framkommer i epidemiologiske studier og i studier basert på laboratorieeksperimenter.

Lenke til dokumentet på 198 sider: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf

I rapporten finner du lenker til en lang rekke vitenskapelige artikler som de gjennom omfattende utsiling er kommet fram til at der solid vitenskapelig arbeid hvor man kan stole på resultatene.

Denne rapporten er klar på at det er vitenskapelig grunnlag for å hevde at de lavere 5G-frekvensene (som betyr at dette gjelder også all annen type trådløs kommunikasjon som 4G, WiFi, Bluetooth etc) kan gi helseskader på mennesker som svulster og kreft, nedsatt fruktbarhet og utviklingsskader hos fostre og spedbarn. Rapporten konkluderer med at det spesielt er solid vitenskapelig grunnlag for å hevde at slik stråling reduserer sædkvaliteten.

For de høye 5G-frekvensene slår rapporten fast at der finnes det INGEN forskning og dermed vet man INGEN TING om hvordan høyfrekvent 5G vil virke på mennesker, hverken når det gjelder kreft, fruktbarhet eller fosterutikling.

Rapporten kommer med en del anbefalinger til hva politikere og embetsverk bør gjøre for å sikre befolkningens helse. De tre første punktene i anbefalingene er svært viktige. Kommunikasjons-teknologi er viktig og svært nyttig for vårt samfunn og for hver enkelt av oss. Det er derfor viktig å innse farene for helseskader og finne løsninger som reduserer disse farene slik av vi trygt kan nyte fordelen av teknologien uten å bli rammet av dårlig helse. Vi kan legge til at slik bør vi også tenke i forhold til vår påvirkning av alle andre levende organismer: la oss finne praktiske og nyttige løsninger som bevarer både helse og miljø, men fortsatt gir oss fordeler digital kommunikasjon kan gi.

En annen anbefalingen går på å utvikle lavtstrålende mobiltelefoner siden det er den kraftigste og derfor viktigste kilden til mennesker eksponering for EMF. Det bør også innføres langt lavere strålegrenser en det mesteparten av de europeiske landene har, det vil si de landene som følger ICNIRP. Man bør heller ha grenseverdier som de de har i Russland, Kina, Sveits m.fl. som er 1/100 av ICNIRPs anbefalinger eller lavere. Dessuten bør man innføre kablede løsninger så langt det er mulig og det påpekes at det er teknologisk helt overkommelig å erstatte trådløst med kablet for eksempel i skoler, sykehus, på arbeidsplasser og i hjemmene. Utrulling av fiber anbefales også.

Siste punktet i anbefalingene er at befolkningen må informeres om de potensielle skadevirkningene av elektromagnetiske felt fra trådløs teknologi, blant annet med tanke på å kunne fange opp mulige virkninger. Rapporten påpeker også at det er viktig med slik sannferdig informasjon. Å underslå vitenskapelig bevist risiko for skadelige virkninger gir grobunn for konspirasjonsteorier og alarmister og undergraver tillitten til myndigheter og politikere. Dette kan igjen medføre uroligheter i samfunnet og at man ikke får ut nytten digital kommunikasjon kan gi samfunnet og enkeltmenneskene.

Så langt om denne rapporten. Her er en del enkeltartikler funnet på nettet og i ulike rapporter, alfabetisk sortert etter førsteforfatter. * vil si at de er omtalt i [Pall 2017]

Fruktbarhet:

Her er referanser til en rekke artikler som omhandler EMF og fruktbarhet. Samlet sett gir de vitenskapelig belegg for å hevde at dyrs forplantningsorganer blir påvirket av elektromagnetisk stråling. For mye stråling kan medføre nedsatt fruktbarhet, inkludert vevsendringer i testiklene, nedsatt spermieproduksjon og spermiekvalitet for han-dyr. For hun-dyr finner man vevsendringer i ovarier, redusert antall follikler, senket nivå av kjønnshormoner, økt spontanaborter og nedsatt libido.

*Adams JA, Galloway TS, Mondal D, Esteves SC, Mathews F. 2014 Effect of mobile telephones on sperm quality: a systematic review and meta-analysis. Environ Int 70:106-112. LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24927498

Oppsummering: De har gjort en litteraturstudie og en meta-studie, det vil si at de har samlet data fra mange ulike eksperimenter og forsøk og gjort statistisk analyse over de samlede data. De konkluderer med at EMF gir nedsatt spermiekvalitet, både på basis av lab-forsøk og undersøkelser av menn.

*Carpenter DO. 2013 Human disease resulting from exposure to electromagnetic fields. Rev Environ Health 2013;28:159-172. LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24280284

Oppsummering: Denne litteraturstudien oppsummerer forskning som viser at EMF kan forårsake kreft, nevrodegenerative skader og nedsatt mannlig fruktbarhet, blant annet. De diskuterer også den store variasjonen av eksponeringsgrenser og kostnadene ved å ikke tilpasse disse grensene til det forskningen viser om mulige helseskader ved EMF.

*Glaser ZR, PhD. 1971 Naval Medical Research Institute Research Report, June 1971. Bibliography of Reported Biological Phenomena (“Effects”) and Clinical Manifestations Attributed to Microwave and Radio-Frequency Radiation. Report No. 2 Revised. Link funnet 4. mars 2019: https://www.osti.gov/biblio/5740885

Scannet pdf-versjon: https://www.researchgate.net/profile/Carlos_Sosa/post/Influence_of_pulsed_electromagnetic_fields_on_microcirculation/attachment/59d644c1c49f478072ead6de/AS:273819078463493@1442294963693/download/Evidence-Against-Cell-Phones-The-Glaser-List%5B1%5D.pdf

Oppsummering: Dette er en lengre liste av relevante artikler samlet i 1971/72. Artiklene gir grunnlag for å hevde at EMF har negativ virkning blant annet på forplantningsorganene hos dyr.

*Gye MC, Park CJ. 2012 Effect of electromagnetic field exposure on the reproductive system. Clin Exp Reprod Med 39:1-9. doi.org/10.5653/cerm.2012.39.1.1 LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22563544

Oppsummering: En gjennomgang av status som også ser på hvordan ulike typer EMF kan påvirke på ulike måter. De finner grunnlag for å hevde at EMF påvirker hormonnivåer, spermiekvalitet, fosterutvikling og vellykketheten av en graviditet. De forklarer også mekanismer som skaper disse uheldige virkningene. Her er noen figurer fra artikkelen med referansenummer til artikler referert til i artikkelen:

EMF_paavirkning_fertilitet

Ulike typer negative virkninger av EMF på forplantningen.

EMF-frekvenser-paavirkning

Hvordan ulike frekvenser kan påvirke celler.

*Hazout A, Menezo Y, Madelenat P, Yazbeck C, Selva J, Cohen-Bacrie P. 2008 [Causes and clinical implications of sperm DNA damages]. Gynecol Obstet Fertil ;36:1109-1117. Link: https://europepmc.org/abstract/med/18964175

Oppsummering: Artikkelen ser på grunner til DNA-skader som forårsaker dårlig befruktning når man utfører kunstig befruktning. De skriver at det kan være mange grunner til slike skader, og at en av årsakene kan være for mye eksponering for EMF.

Houston BJ, Nixon B, King BV, De Iuliis GN, Aitken RJ. 2016 The effects of radiofrequency electromagnetic radiation on sperm function. Reproduction 152:R263-R276 LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27601711

Oppsummering: De går gjennom en rekke ulike artikler og finner at de aller fleste rapporterer at de finner DNA-skader og nedsatt sædkvalitet ved EMF-eksponering.

*Kang N, Shang XJ, Huang YF. 2010 [Impact of cell phone radiation on male reproduction]. Zhonghua Nan Ke Xue 16:1027-1030. Link: https://europepmc.org/abstract/med/21218649

Oppsummering: Artikkelen gir en oversikt over mobiltelefonstrålings påvirkning av mannlig fruktbarhet. De finner grunnlag for å hevde at mobiltelefonstråling fører til strukturelle og funksjonelle skader i testiklene, endrede sædparametere, redusert spermiekonsentrasjon og nedgang i mannlig fruktbarhet.

Kasari KK, Agarwai A, Henkel R, Radiations and male fertility, Reprod Biol Endocrinol. 2018 Dec 9;16(1):118. doi: 10.1186/s12958-018-0431-1 LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30445985

Sammendrag: Litteraturstudie fra 2018 hvor de har sett på hva som kan være årsaken til at EMF påvirker spermiekvaliteten negativt. De finner god vitenskapelig dekning for å hevde at EMF gir oksidativt stress som påvirker spermiekvalitet negativt. Illustrasjon fra artikkelen:

Kasari_EMFogMann

*La Vignera S, Condorelli RA, Vicari E, D’Agata R, Calogero AE. 2012 Effects of the exposure to mobile phones on male reproduction: a review of the literature. Journal of Andrology 33:350-356. Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21799142

Oppsummering: Dette er en litteraturstudie som finner vitenskapelig belegg for å hevde at bruk av mobiltelefon gir dårligere sædkvalitet på flere måter. Blant annet finner man at slik elektromagnetisk stråling gir redusert spermiekonsentrasjon, dårligere spermiemotilitet (bevegelighet) og økt oksidativt stress. Alt dette er kjent å gi nedsatt fruktbarhet.

*Liu K, Li Y, Zhang G, Liu J, Cao J, Ao L, Zhang S. 2014 Association between mobile phone use and semen quality: a systematic review and meta-analysis. Andrology 2:491-501. LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24700791

Oppsummering: Dette er en litteraturgjennomgang og en metastudie hvor de gjør statistiske analyser på data fra flere eksperimenter. De så spesielt på 12 studier, 4 med mennesker, 4 laboratorieforsøk og 4 rotteforsøk, hvor 1533 menn og 97 rotter var med. De finner indikasjoner på at EMF påvirker spermiekvaliteten negativt og etterlyser ytterligere forskning på feltet.

*Makker K, Varghese A, Desai NR, Mouradi R, Agarwal A. 2009 Cell phones: modern man’s nemesis? Reprod Biomed Online 18:148-157. Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19146782

Oppsummering: Dette er en større gjennomgang av vitenskapelige artikler gjort i 2009. De finner grunnlag for å hevde at elektromagnetiske felt (EMF) gir flere ulike helseskader. De forklarer hvordan EMF mekanismen som påvirker mennesker helse negativt fungerer, med spesiell fokus på mannlig fruktbarhet. De beskriver også en ny studie som finner endringer i spermiestatus, markører for oksidativt stress og skader på DNA i sædceller når de blir eksponert for mobiltelefonstråling.

*Nazıroğlu M, Yüksel M, Köse SA, Özkaya MO. 2013 Recent reports of Wi-Fi and mobile phone-induced radiation on oxidative stress and reproductive signaling pathways in females and males. J Membr Biol 246:869-875. LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24105626

Sammendrag: Studien har sett på om EMF kan påvirke reproduksjonssystemene til både menn og kvinner. For hun-rotter eksponert for EMF finner man økt endometriose og inflammasjon, færre antall follikler i eggstokken og livmoren. I hanrotter eksponert for EMF fant man degenerasjon av sædkanaler, redusert antall Leydig-celler og nedsatt testosteronproduksjon og luteiniserende hormon samt apoptose (celle-død).  De konkluderer med at mobiltelefoner og Wi-Fi påvirker reproduksjonssystemene, men de trekker ikke dette så langt som til å påstå at det påvirker mannlig eller kvinnelig forplantningsevne.

Santini SJ, Cordone V, Falone S, Miji M, Amicarelli F, Di Emidio G, Role of Mitochondria in the Oxidative Stress Induced by Electromagnetic Fields: Focus on Reproductive Systems. Oxid Med Cell Longev. 2018 Nov 8;2018:5076271. doi: 10.1155/2018/5076271 LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30533171

Sammendrag: Litteraturstudie fra 2018. De har søkt fram artikler fra databasene MEDLINE, Web of Science og Scopus. De har søkt fram artikler relatert til reaktive oksygenforbindelser (ROS) med fokus på hypotesen om at EMF påvirker reproduktiv helse ved å øke det oksidative stresset. De finner at det er overveiende dokumentasjon på at EMF skader både menns og kvinners reproduktive helse ved å øke oksidativt stress som påvirker mitokondriene (energifabrikkene i cellene). Bilder fra artikklen som viser virkningsmåter:

Santini_maleFertilityJPG
Santini_EMFogFoster

Du kan også lese en oppsummering fra 2016 om virkningen av stråling fra mobiltelefon på kvaliteten på menns spærmier med sammendrag fra en rekke forskningsartikler (på engelsk): Link: https://pongcase.com/blog/cell-phone-radiation-effect-human-sperm-quality/ Presenterer åtte studier publisert fra 2013 til 2016 samt en lenke til en side på samme nettsted som er skrevet i 2013. Der henvises også til forskning som viser at det ikke bare er stråling fra mobiltelefoner men også WiFi som kan påvirke sædkvaliteten: http://pongcase.com/blog/cell-phone-radiation-male-fertility/ De skriver (oversatt til norsk): En studie fra 2011 av forskere fra USA og Argentina viser at bruken av laptop-datamskiner koblet til internett via WiFi reduserer sædmobiliteten og øker antall DNA-fragmenter i spærmiene. Artikkelen det henvises til: Avendano et. al. 2012, Use of laptop computers connected to internet through Wi-Fi decreases human sperm motility and increases sperm DNA fragmentation, PMID: 22112647 DOI: 10.1016/j.fertnstert.2011.10.012 Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22112647/ Følger du denne linken vil du også finne en rekke andre forskningartikler om samme emnet som trekker de samme konklusjonene: WiFi reduserer sædkvaliteten.