2.5 Hvordan søke om fritak for smartmåler

[Oppdatering januar 2019: noen få nettselskaper har «gitt opp» den tunge prosedyren med legeattest så man kan greie seg uten legeattest når man søker om å få fjernet senderdelen av smartmåleren.

Oppdatering juni 2019: Helsedirektoratet har skrevet til leger at de ikke får lov å gi erklæring på at man skal slippe smartmåler. Men Olje og Energidepartementet skriver at det har de lov til]

[Oppdatering desember 2018: Mange nettselskaper krever gebyr for manuell avlesning, noe man må gjøre når måleren ikke er smart lenger. Bl.a. har Forbrukerombudet engasjert seg i saken og mener at gebyret er urimelig. Saken er ikke avgjort.]

Dette er basert på informasjon fra einarflydal.com og egen og andres erfaring. Jeg har forsøkt å lage det kort og konsist og ikke forklare så mye. Forklaringer linker jeg til. Gangen for å søke fritak er:

  • Legeattest (del 1, 2 under avhengig av allerede installert eller ikke)
  • Sende søknad til netteleverandøren:
    • selve søkanden (del 3 under)
    • en epost med vedlegg (del 4 under)
  • Hvis man allerede har installert måler med sender: PURRE på netteleverandøren – og sørg for at de FJERNER senderdelen. Det kostet oss ca 1300 kroner å få fjernet den.

En diskusjon er om legen har lov til å skrive ut en legeattest på at man blir syk av smartmålersendere. Det er kommet rundskriv fra det offentlige om at leger IKKE kan påstå dette og skrive det i en legeattest. Her er Einars svar på dette Konklusjon: legen må – og har lov til å – gjøre en selvstendig vudrering. Og det er lurt å passe på forumleringene i legeattesten, hvilket er gjort i vedlagte tekst. Viktig poeng er at legen ikke selv må gå god for at du blir syk eller må mene at man kan bli syk av smartmålere. Det holder at hen bekrefter at du mener dette og at derfor er smartmåler med sender til vesentlig helsemessig ulempe for deg.

Her er noen fakta-dokumenter du kan gi til legen din hvis vedkommende vil lære litt om problemene med smartmålere. Også nyttig å lese selv. De kan (som i mitt eksempel under) også legges som vedlegg i eposten du sender til nettselskapet:

Her er forslag til tekster – merk at det står «hun» «hennes» o.l. som må endres til «han» «hans» etc. hvis det er mer passende. Og alle tekster er bare forslag. Kanskje det passer bedre for deg å skrive noe helt annet 🙂

1. Legeattest for deg som har fått installert og blitt syk:

Til Nettlevarandør ansvarlig for installasjon og drift av «Smartmålere»:                                                                                                                                  STED, DATO  

Pasienten, NAVN,  har gått regelmessig til meg siden DATO. Denne gangen forteller hun at etter installasjon av smartmåler DATO

MIN HISTORIE – LAG EN SOM PASSER DEG (kort):

ble hun akutt mye dårligere dagene etter. Hun lot det gå noen dager og konstaterte at hun ikke ble bedre. Så holdt hun seg vekke noen dager og ble raskt bedre. For å sjekke igjen oppholdt hun seg og sov der hun pleier, hjemme sammen med den nye smartmåleren. Da kom plagene raskt tilbake. Så nå holder hun seg borte fra smartmåleren og har store praktiske ulemper i forbindelse med dette.

EVENTUELT:

Hun viser til dokumentasjon på at hennes reaksjoner erfares av mellom 10 og 50% av befolkningen. Ingen vet hva som er reelle tall, men det er betydelig og klart stigende. Se vedlagte liste over forskningsresultater og rapporter som hun har vist meg.

GENERELT:

Slik hun beskriver det er smartmåleren med senderdel til vesentlig ulempe i helsemessig forstand for henne.

Jeg ber om at hennes ønske om at smartmålerens sendefunksjon deaktiveres/fjernes etterkommes umiddelbart, ettersom eksponering i henhold til internasjonalt anerkjent ekspertise (EUROPAEM EMF Guidelines) kan framkalle større og økende ømfintlighet og/eller helseskader på sikt. Se vedlagte liste over forskningsresultater og rapporter.

LEGENS NAVN

Lege,

LEGESENTER; ADRESSE

2. Legeattest for å ikke få installert smartmåler

Til Nettlevarandør ansvarlig for installasjon og drift av «Smartmålere»:                                                                                                                                  STED, DATO  

Pasienten, NAVN,  har gått regelmessig til meg siden DATO. Denne gangen forteller hun om sterk bekymring for helseskader av stråling fra smartmåler som planlegges installert hos henne.

EVENTUELT:

Hun kjenner folk som er blitt dårlige etter installasjon av smartmåler og som har blitt bedre igjen etter fjerning av senderdelen.

Hun reagerer på annen type elektromagnetisk stråling som mobiltelefon og WiFi og er derfor sikker på at en smartmåler med sender vil gjøre helsa hennes dårligere.

Hun viser til dokumentasjon på at negative helsereaksjoner på elektromagnetisk stråling (slik som fra smartmålere med sender) erfares av mellom 10 og 50% av befolkningen. Ingen vet hva som er reelle tall, men det er betydelig og klart stigende. Se vedlagte liste over forskningsresultater og rapporter som hun har vist meg.

GENERELT:

Hun er derfor alvorlig bekymret og engstelig  for egen helse og også for sine barn, dyr, familie, venner og andre besøkendes helse.

Slik hun beskriver sine sterke bekymringer er smartmåleren med senderdel til vesentlig ulempe i helsemessig forstand for henne. Jeg ber derfor om at hennes ønske om at smartmålerens senderdel ikke installeres tas til følge.

LEGENS NAVN

Lege,

LEGESENTER; ADRESSE

3. Brev til nettselskapet

 Tekst for søknad om fritak:  

NAVN, KUNDENUMMER etc.

NAVN OG ADRESSE TIL NETTSELSKAPET – og sted og dato for søknaden

HVIS FJERNING:

Søknad om å få fjernet senderdelen av «smartmåler»

Jeg søker herved om at senderdelen av smartmåleren fjernes fordi jeg har siden installasjonen fått betydelig helseplager. Se vedlagte brev fra min lege XXXXXXX. Min plager tilfredsstiller de krav til fritak som er satt i forskriften: vesentlig ulempe, med vekt på det helsemessige. Dette bekrefter brevet fra min lege.

Da disse plagene dukket opp gjorde jeg meg kjent med dokumentasjon på at mine reaksjoner erfares av mellom 10 og 50% av befolkningen.

HVIS IKKE INSTALLASJON:

Søknad om ikke å få installert senderdelen av «smartmåler»

Jeg søker herved om at senderdelen av smartmåleren ikke installeres da jeg har store bekymringer for de helsemessige konsekvensene.  Se vedlagte brev fra min lege XXXXXXX. Min store bekymringer tilfredsstiller de krav til fritak som er satt i forskriften: vesentlig ulempe, med vekt på det helsemessige. Dette bekrefter brevet fra min lege.

Da jeg fikk vite at smartmålere skulle installeres gjorde jeg meg kjent med dokumentasjon på at neagtive helsereaksjoner erfares av mellom 10 og 50% av befolkningen.

GENERELT FOR ALLE:

Ingen vet hva som er reelle tall, men det er betydelig og klart stigende. Se vedlagte liste over forskningsresultater og rapporter.

Jeg ble da også oppmerksom på at slike målere utgjør en unødig helserisiko og dermed er  en vesentlig ulempe for meg selv og min husstand, såvel som for besøkende og naboer. Forskningsbaserte referanser på dette er vedlagt. Dermed er det ytterligere grunn for meg til å søke om at senderdelen av smartmåleren fjernes/ikke installeres.

For å slippe diskusjoner og unødig korrespondanse om saken tar jeg med følgende:

Jeg er fullt klar over at «smarte målere» sender med langt svakere sendestyrke (effekttetthet) enn mobiler, og at de ikke sender kontinuerlig. Men jeg er også klar over at de sender til alle tider på døgnet, og at de sender sterke pulser, uansett om de benytter WiFi, mobilt bredbånd eller sender via strømnettet. Slik pulsing er i praksis og i forskning gjentatte ganger konstatert å være sterkt bio-aktivt. Dette dokumenteres f.eks. i retningslinjene og grenseverdiene fra den europeiske forening for miljømedisinere, EUROPAEM. Se vedlagte dokumentasjon.

Jeg viser også til at det foreligger sterke oppfordringer både fra Europaparlamentet, fra forskere verden over, og fra talløse medisinske konferanser om snarest å få satt ned statlige grenseverdier for mikrobølget stråling vesentlig av hensyn til almen helse, til el-overfølsomme og til miljøet generelt. Jeg er også kjent med at WHOs kreftforskningsavdeling, IARC, i 2011 klassifiserte all mikrobølget stråling som «2B mulig kreftfremkallende for mennesker». Se vedlagte dokumentasjon.

Jeg er fullt klar over Statens strålevern, helsesektorens faginstans, hevder at forskningen ikke påviser slik helserisiko, og at mikrobølget stråling fra «smartmålere» er langt under gjeldende grenseverdier og derfor ufarlig. Men jeg er også kjent med at disse grenseverdiene baserer seg på ICNIRPs retningslinjer fra 1998, som kun skal beskytte mot akutt oppvarming og hallusinasjoner, og at disse grenseverdiene baseres på oppvarmingspotensiale, slik at virkningene av lavfrekvent pulsing ikke fanges opp. Jeg er også kjent med at de «forskningsgjennomgangene» som fortsetter å legitimere disse grenseverdiene, er under meget sterk faglig kritikk. Se vedlagte dokumentasjon.

Dersom det skulle vise seg at jeg eller andre i min husstand eller besøkende får varige plager eller skader som kan knyttes til «smartmåleren» som er installert i min bolig, forbeholder jeg meg retten til – eventuelt sammen med andre som rammes – til å kreve erstatning for påførte helseskader eller unødig helserisiko. Dette gjelder også for de konsentratorer («samleantenner» og antenner i nettleverandørens koplingsbokser) som nettleverandøren får satt opp.

Jeg ber om tilbakemelding snarest.

Med hilsen

NAVN – bør være den som står oppført som abonnent hos nettselskapet

4. epost til nettselskapet med alle vedleggene

Epostadresser til nettselskapene er ikke alltid like lett å finne, så Einar har samlet en liste nederst i denne lange artiklen: https://einarflydal.com/2017/10/30/ny-nve-beskjed-skift-ut-alle-malerne-og-sett-antennene-der-folk-vil/ Her er teksten jeg skrev i eposten: 

Til <NETTSEKSAPET>, HVIS ALLEREDE INSTALLERT: Vi ber om at senderdelen av smartmåleren fjernes så fort som mulig da den gir en av oss store praktiske utfordringer siden jeg ikke kan oppholde meg i nærheten av den. Dermed er det meste av huset lite tilgjengelig for meg. HVIS FØR INSTALLASJON: Vi ber om at senderdelen av smartmåleren ikke installeres hos oss. GENERELT FOR ALLE: Se vedlagte signerte brev fra meg samt brev fra min lege som bekrefter at strålingen fra måleren utgjør vesentlig ulempe for meg, samt brev fra NVE som angir at dette er godkjent grunn til fjerning av senderdelen. Videre oversendes dokumentasjon på at det er vitenskaplig hold i å hevde at enkelte får helseplager av den type stråling som smartmålerne sender ut. Om ytterligere informasjon er ønskelig, vennligst ta kontakt.

Mvh NAVN – dette bør være den som står som kunde hos nettselskapet! 

På vegne av beboerne av ADRESSE

Kundenummer:  XXXX

Målernummer: XXXX

Målepunkt-ID: XXXX 

Vedlegg (samme linkene som lenger opp):

5. Mer info, andre oppskrifter

Oppskriften til Einar for å søke fritak finner du litt nede på siden. Her er en eldre oppskrift som er den jeg brukte. Det finnes også info om hvordan søke fritak andre steder, feks her https://smartskandalen.info/brevmal-for-krav-om-fritak-fra-installasjon-av-ams-smart-strommaler/