2.6 Hvordan søke om fritak for smartmåler

Det kom en dom fra Lagmannsretten høsten 2022 som la grunnlag for å at man kan søkre om fritak for smartmåler (spesielt senderdelen, men om man er ekstra el-overfølsom kan man også få erstattet den moderne smartmåleren med en løsning som gir mindre skitten strøm).

Oppskriften er grundig beskrevet i en bloggpost av Einar Flydal: https://einarflydal.com/2022/12/13/nyhet-framgangsmate-for-a-soke-fritak-fra-ams-maler/

Jeg var vitne i rettsaken og har vært med å utarbeide oppskriften for å få fritak. Hovedpunktene er:

Borgarting lagmannsretts dom av 3.11.2022 slår fast at

 1. leger kan skrive en attest som kun bekrefter at pasienter har symptomer som er forenlige med det
  som i dagligtale omtales som el-overfølsomhet, mens en årsakssammenheng mellom eksponering for
  EMF helseplager må dokumenteres på annen måte. (I dette dokumentet forklares hvordan.)
 2. pasienter/nettkunder skal ha fritak fra målerens sender, eventuelt også fra selve måleren, dersom de
  kan dokumentere at symptomene har sin årsak i EMF fra senderen og/eller fra «skitten strøm».
 3. når slik dokumentasjon om årsakssammenheng foreligger, er det nettselskapets ansvar å framskaffe
  en måler / treffe tiltak som gjør at kunden ikke får helseplager av måleren. Dette gjelder EMF fra
  senderen, eventuelt også fra «skitten strøm».
 4. nettselskapet kan ikke kreve at man skal installere en AMS-måler først for å se om man tåler den.

Å dokumentere at den enkelte pasients/nettkundes symptomer skyldes eksponering for EMF, eventuelt også «skitten strøm», kan i praksis bare gjøres i form av en egenerklæring fra pasienten/nettkunden selv, utfra pasienten/nettkundens egne generelle erfaringer med slike kilder.

Framgangsmåten i dette dokumentet er utformet slik det er anvist i dom i Borgarting lagmannsrett av 3.11.2022. Dommen er ikke rettskraftig, men uttrykker det retten holder for gjeldende. Framgangsmåten er derfor en god rettesnor både for nettkunder, leger og nettselskaper. (Dommen er anket av nettkundene.) Veiledningene til leger og nettselskaper, som man finner i dette dokumentet på s. 6 og 12, redegjør nærmere for det juridiske og medisinske grunnlaget.

Framgangsmåten bør følges trinn for trinn for å sikre at alt blir rett:

 1. Pasienten fyller ut skjemaer.
  o Skjema for registrering av symptomer
  o Skjema for egenerklæring om årsaksforhold
  o Skjema for søknad om fritak
 2. Legen får dette dokumentet og dommen, har deretter pasienten til konsultasjon, og utsteder attest.
 3. Nettkunden søker nettselskapet om fritak.
 4. Nettselskapet gir fritak og treffer nødvendige tiltak, eventuelt også mot skitten strøm.

Alle detaljer, informasjon til leger om at de har lov, maler for ulike brev og attester m.m. finner du som en .pdf-fil som kan lastes ned fra Einar Flydals blog-innlegg: https://einarflydal.com/2022/12/13/nyhet-framgangsmate-for-a-soke-fritak-fra-ams-maler/

Lurer du på noe så ta kontakt via kontaktskjema skal jeg forsøke å svare.