1.0 Hvordan virker EMF på kroppen?

Man har funnet flere ulike måter elektromagnetisk stråling påvirker biologiske organimser. Det finnes blant annet en rekke positive terapeutiske virkninger som utnyttes til blant annet å få vanskelige beinbrudd til å gro. Man har også funnet ut at både bier og rødstruper bruker jordas svake magnetfelt til å navigere og ser at i mange tilfeller er samme mekanisme i bruk. Man har også funnet at levende organismer er også avhengig av sola og jordas elektromagnetiske felt for å fungere.

Hvis du vil vite mer om hva elektromagnetisk stråling og felt er kan du lese: elektromagnetiske felt (Wikipedia) / elektromagnetiske felt (min info).

Alle levende organismer bruker elektromagnetiske krefter for å styre seg selv. Tenk bare på hvordan hjertepulsen får alle muskelcellene i hjertet til å koordinert trekke seg sammen og slappe av slik at de til sammen skaper en effektiv blodpumpe. Hjernen din er full av elektriske pulser når du tenker og signaler som farer langs nervebanene er elektriske. Vil man gå i dybden kan man kaste seg over bøker som «The Body Electric» fra 1998 av Becker og Selden eller «Electromagnetic Fields and Life» fra 1970 av Presman. Den første oppsummerer vestlig forskning mens den andre russisk og sovjetrussisk.

Fordi levende organismer bruker elektrisitet på så mange ulike måter, vil elektromagnetisk stråling kunne påvirke på mange ulike måter. Imidlertid har man funnet noen tydelige «angrepspunkter» som skjer på celle-nivå. Dette er en sårbarhet ved alle typer kroppsceller og det kan derfor gi ulike utslag avhengig av hvilke celler som er mest sårbare – noe som vil variere fra person til person. Dette er en type variasjon man kan kjenne igjen fra for eksempel allergier, intoleranser, sanse-evner og følsomhet for ulike stimuli.

Det finnes mange oppsummeringer av typiske reaksjoner på eksponering for elektromagnetisk stråling utover egen tålegrense, både akutte reaksjoner og mer langsiktige virkninger. Under presenterer jeg konklusjonene i to ganske nye (fra 2020 og 2021) rapporter som har gjort omfattende gjennomganger av forskningen på feltet. Den ene ser på langtidsvirkninger som kreft og nedsatt fertilitet, mens den andre ser på akutte virkninger samt andre typer langtidsvirkninger. La oss se på noen langsiktige først og så ta for oss de mer akutte.

Langtidsvirkninger av elektromagnetisk stråling

Langtidsvirkninger man finner det sannsynlig at forekommer er svulster, kreft, nedsatt fertilitet og utviklingsskader. Dette oppsummeres godt i en rapport skrevet for EU-parlamentets «Panel for Future Science and Technology» (STOA) fra juli 2021, som heter

Health impact of 5G

Current state of knowledge of 5G-related carcinogenic and reproductive/developmental hazards as they emerge from epidemiological studies and in vivo experimental studies

Helsevirkninger av 5G,

Dagens kunnskapsstatus for 5G-relaterte farer for kreft og reproduktive- utviklingsskader som man finner både i epidemiologiske studier og i laboratorieeksperimenter.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690012/EPRS_STU(2021)690012_EN.pdf

Denne rapporten omhandler ikke bare 5G, men alle typer elektromagnetisk stråling og spesielt den som kommer fra trådløs kommunikasjon som mobiltelefoner, WiFi, Bluetooth o.l. Dette fordi 5G er mange ulike teknologier som har alle de egenskapene som tidligere trådløsteknologier har, samt en del i tillegg. Rapporten konkluderer med (min oversettelse):

Denne litteraturstudien viser:

 1. De lavere frekvensene av 5G (700 til 3 600 MHz):
  1. Begrenset bevis for kreftfare ved epidemiologiske studier
  1. Tilstrekkelig bevis for kreftfare i eksperimentelle forsøk gjort på levende biologisk materiale
  1. Tilstrekkelig bevis for negative virkninger på menneskers reproduksjonsevne og utvikling
  1.  Tilstrekkelig bevis for negative virkninger på forsøksdyrs reproduksjonsevne og utvikling
 2. Høyre 5G frekvenser (24,25-27,5 GHz): Den systematiske litteraturstudien fant ingen tilstrekkelige gode studier, hverken på mennesker eller forsøksdyr.

Konklusjon:

 1. Kreft:
  1. 450 til6 000 MHz: EMF er antagelig kreftfremkallende for mennesker, spesielt gliomer og akustisk nevrinomer
  1. 24 til 100 GHz: Ingen tilstrekkelige gode studier har vært gjort på disse høyere frekvensene
 2. Virkninger på reproduksjonsevne og utvikling:
  1. 450 til 6 000 MHz: Det er klart at disse frekvensene påvirker mannlig fertilitet og det er også mulig at kvinnelig fertilitet påvirkes. Det er mulig at de kan ha negative virkninger på utviklingen hos embryoer, fostre og nyfødte.
  1. 24 til 100 GHz: Ingen tilstrekkelige gode studier har blitt utført for dette bortsett fra skader fra oppvarming fra slike høye frekvenser.

Hva betyr dette i praksis?

Oversatt til mer forståelig språk blir konklusjonen:

Alle former for trådløs kommunikasjon vi bruker i dag er det klare bevis for at reduserer menns (og andre hanndyrs) sædkvalitet. Det gjelder spesielt da også kjæledyr. Når det skrives artikler om at ikke bare menns sædkvalitet synker, men også hundene våre har dårlig sædkvalitet kan man kanskje se en sammenheng her?

I tillegg er det lange og omfattende dyreforsøk som viser økt utvikling av svulster, også kreftsvulster, ved eksponering for stråling som den fra vår trådløse kommunikasjon. Dette er også en mulighet Verdens Helseorganisasjon, WHO, sin kreftorganisasjon, IARC, konkluderte med allerede i 2011 da de kategoriserte slik stråling som mulig kreftfremkallende. Flere av de involverte i IARC mener nå at det er på tide å forsterke dette budskapet og kategorisere slik stråling som beviselig kreftfremkallende.

Hva så med den type kommunikasjon som er spesielt for 5G? Dette er det som over angis som 24 til 100 GHz. Her finnes det ingen studier eller eksperimenter som er utført på hverken dyr eller levende celler. Reguleringsmyndighetene i Norge antar bare at dette er «omtrent som 6 GHz». Imidlertid er det mange som er bekymret da 26 GHz er resonansfrekvensen til vann og 60 GHz resonansfrekvensen til oksygen. Det vil si at stråling med disse frekvensene får vannmolekyler / oksygenmolekyler til å «svinge» – de tilføres energi. Dette endrer de kjemiske egenskapen til disse stoffene. Alle levende organismer er avhengig av vann og luft – kroppene våre er fulle av disse stoffene som er helt livsnødvendige at fungere kjemisk som de pleier. Konsekvensene av å bruke disse høye frekvensene er derfor ukjent, men ikke desto mindre til bekymring.

Mer akutte virkninger av elektromagnetisk stråling

I 2020 utkom en omfattende rapport om mulige årsaker til at mange USAs diplomater og deres familier ble syke under opphold på Cuba og i Kina. Den ble bestilt av USAs utenriksdepartement og utarbeidet av National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, USA. Forfatterne er over 20 professorer i medisinske fag og ledere ved anerkjente medisinske forskningsanstalter i USA.

An Assessment of Illness in U.S. Government Employees and Their Families at Overseas Embassies. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2020.  Link: https://www.nap.edu/catalog/25889/an-assessment-of-illness-in-us-government-employees-and-their-families-at-overseas-embassies

Rapporten gjør en meget grundig gjennomgang av forskningen på feltet og symptomene til de ambassadeansatte og deres familier. Rapporten konkluderer med at det er klart vitenskapelig dokumentert at pulset elektromagnetisk stråling (slik som den fra dagens trådløse kommunikasjon) er årsak til de symptomene ambassadepersonalet og deres familier rapporterte. Rapporterte akutte virkninger var:

 • Ringing i ørene
 • Trykk og vibrasjoner ulike steder i kroppen
 • Tinnitus og øresus
 • Smerter i ørene
 • Hørselstap
 • Svimmelhet og ustødig gange
 • Synsforstyrrelser
 • Utmattelse, også kalt ME
 • Hodepine
 • Migrene
 • Svekket konsentrasjon
 • Søvnløshet

Rapporten konkluderte også med at rapporterte langtidsvirkninger også kan forklares med påvirkning fra pulset elektromagnetisk stråling. Langtidsvirkningene kan oppstå som følge av flere ulike påkjenninger for kroppen, men de er også dekket av EMF-forskning. Det er derfor sannsynliggjort at disse symptomene også har sammenheng med pulset EMF, spesielt også fordi de personene med langtidsvirkninger ofte hadde hatt de akutte i første omgang.

Langtidsvirkningene var:

 • Svimmelhet
 • Utmattelse (fatigue, ME)
 • Svekket balanse
 • Hodepine
 • Svekket konsentrasjon
 • Depresjon
 • Søvnløshet
Kan det være at økning i deprimerte hunder har samme årsak som stadig dårligere sædkvalitet?

En viktig celle-mekanisme blir påvirket av elektromagnetisk stråling

 Mange forskningsrapporter og artikler omtaler sentrale celle-mekanismer som blir påvirket av elektromagnetisk stråling, så også rapporten om USAs ambassadepersonale. To svært viktige virkninger er apoptose – et fint ord for celle-død – og oksidativt stress. Dette kan oppstå av mange ulike grunner og er kjent å gi den type symptomer som er nevnt over, både de akutte og de langsiktige.

En viktig celle-mekanisme som kan gi apoptose og oksidativt stress om den blir forstyrret er flyten av ioner ut og inn av cellene. Ioner er elektrisk ladede atomer og molekyler og mye av cellefunksjonen styres av hvordan slike ioner strømmer ut og inn av cellene. Ionene strømmer ut og inn gjennom cellens ytre membran som har en rekke ulike kanaler for disse ionene. Hvilke kanaler som er åpne og hvilke som er lukket til enhver tid, styres elektrisk. Slik elektrisk styring kalles «spenningsstyrt».

Spesielt står spenningsstyrte kalsium(ione)kanaler sentralt da man har funnet ut at disse er svært følsomme for elektriske endringer. Slike kanaler finnes i alle celler. Slike ionekanaler er molekyler som sitter festet i membranen rundt cellen og åpner og lukker seg ettersom de elektriske forholdene (spenningen) endrer seg på innsiden og yttersiden av membranen.

Endrer spenningen seg – f.eks. ved at ionene flytter på seg fordi de blir tiltrukket av andre elektrisk ladede ting, – så vil ionekanalene reagerer med å endre stilling fra åpen til lukket – eller omvendt. Man kan tenke på det som elektrisk styrte dører inn og ut av cellene. Her er en liten illustrasjon på det:

Til venstre ser vi en lukket ionekanal som ikke tillater atomer/ioner å passere. Det grå er cellemembranen. Når spenningsforskjellen mellom innsiden og yttersiden endrer seg, åpner ionekanalen seg og atomer/ioner slipper gjennom cellemembranen. Dette er en av måtene signaler sendes rundt i kroppen. Du kan lese om dette i Store Norske Leksikon for nerveceller: https://sml.snl.no/nerveimpuls. Du kan også lese om dette temaet i Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Membranpotensial

Disse ionekanalene er laget nettopp for å reagere på endringer i de elektriske forholdene i området der de er. Slik er det også med en rekke andre biomolekyler i kroppen. Det må være slik hvis kroppens egne elektriske signaler skal kunne føre til reaksjoner i kroppen.

Konsekvensene av at de naturlige signalene blir forstyrret, kan det medføre at de naturlige kjemiske reaksjonene forkludres. Det er mange grunner til at slike forstyrrelser. Her er en enkelt framstilling av måter miljøstressorer, inkludert elektromagnetisk stråling, påvirker celle-kjemien:

Kilde: EUROPAEM guidelines 2015

Hva skjer i kjemiens verden når kanalene åpner og lukker seg feil:

Noe av det man kjenner godt til er hvordan kjemien i cellene endres ved at det blir for mange kalsium-ioner inne i cellene når de spenningsstyrte kalsiumkanalene åpnes for ofte. Dette kan ha både positive terapeutiske virkninger og skadelige virkninger – og f.eks. kan bier bruke det til navigering.

De positive virkningene skjer ved at den økte mengden kalsium-ioner fører til kjemiske prosesser som gir mer nitrogenoksid i cellene som igjen kan føre til noe som heter protein kinase G som igjen gir terapeutiske virkninger, for eksempel økt benvekst.

De negative virkningene stammer fra kjemiske prosesser som, via nitrogenoksid, fører til dannelse av superoksid og peroxynitritt som i sin tur kan føre til frie radikaler (Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Frie_radikaler) og oksidativt stress. Frie radikaler og oksidativt stress er kjent å gi mange negative virkninger, inkludert skader på DNA – som igjen kan føre til kreft. Frie radikaler og oksidativt stress påvirker også immunforsvaret negativt som gir autoimmune sykdommer og inflammasjoner.

Jeg finner ikke noe om oksidativt stress i norsk Wikipedia, men på engelsk: oxidative stress https://en.wikipedia.org/wiki/Oxidative_stress. Oksidativt stress er godt kjent blant norske medisinere som «stress-modellen», se f.eks. Store norske medisinleksikon, https://snl.no/stress, for en generell beskrivelse.

Det er også en grunnleggende, lang, omfattende og viktig artikkel om nitrogenoksid og peroxinitrits virkninger på kroppen, som er frikoblet fra EMF, men kun ser på disse stoffenes virkninger: Referanse Pacher P, Beckman JS, Liaudet L. Nitric oxide and peroxynitrite in health and disease. Physiol Rev. 2007;87:315–424. Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17237348

Her er en figur som viser hvordan celle-stress påvirker og kan gi ulike symptomer.

Andre skadelige virkninger

De to rapportene nevnt over konsentrerte seg om bestemte virkninger, nemlig kreft, reproduksjon, utvikling tidlig i livet av organismer og de symptomene som ble rapportert av USAs ambassadepersonale. Andre forskere og andre rapporter går bredere ut og finner grunnlag for å hevde at flere andre sykdommer kan ha en årsakssammenheng med elektromagnetisk stråling, som den fra trådløs kommunikasjon. Dette sykdommer man vet også skyldes andre former for miljøgifter og annet som stresser kroppens ulike funksjoner, ikke bare elektromagnetisk stråling.

Her er en liste med sykdommer som har vist seg å ha sammenheng med oksidativt stress. Lista kan virke unaturlig lang, man kan spørre seg om EMF kan være så skadelig? Det vitenskapelige svaret på dette, basert på mengder av eksperimenter og epidemiologiske studier, er JA – dessverre. Dessverre fordi at om vi ikke skal ødelegge oss selv og alle andre organismer i verden, så må vi gjøre ganske store endringer i hverdagen.

Her er listen jeg har samlet sammen:

 • Nevrodegenerative sykdommer, det er for eksempel ALS, Parkinson, Alzheimers, Huntington og multippel sklerose.
 • Nevropsykiatriske virkninger som uro, angst, depresjon, konsentrasjonsproblemer
 • Hjerte-kar-sykdommer slik som slag og hjerteinfarkt, arytmier (feilslag), nedsatt eller forhøyet hjerterytme, akutt hjertesvikt for eksempel hos trente personer når de anstrenger seg m.m. Arteriosklerose, restenose, for høyt eller lavt blodtrykk, sirkulasjonssvikt, hjerneslag
 • Utmattelsestilstander
 • Diabetes
 • Kreft, viktige funn av økt forekomst av kreft på den siden av hode man holder mobiltelefonen og ikke på den andre noe som tyder på at man har økt kreftfare i hele kroppen, men større kreftfare jo kraftigere stråling.
 • Mave-tarm-problemer, bl.a. irritabel tarm (IBS)
 • Ufruktbarhet, spesielt nedsatt sædkvalitet er undersøkt og funnet
 • Skader i fosterutviklingen som kan gi ADHD og autisme
 • For tidlig aldring
 • Inflammasjoner og infeksjoner
 • Autoimmune sykdommer som leddgikt
 • Apoptose og nekrose (celledød og celleskader)

For lenker til vitenskapelige artikler se siden med referanser.