9.1 Artikler om EMF og Bier

I februar og mars 2022 skrev birøkt-ekspert Ross Conrad to artikler på sidene til magasinet til amerikanske birøktere om hvordan han ser på EMF og bier: Han var først blind for muligheten for at bier skades av EMF og lo nærmes av det, før han satte seg inn i forskningen og hans klare konklusjon er at bier tar skade og blir syke. Han gir også råd for å skjerme biekuber for unødig EMF-påvirkning. Du finner artiklene her:

Vil du se en video om EMF og innsekter så finner du en på YouTube hvor Michael Chapman Pincher alias «The Insect Inspector» holder foredrag på Litteraturhuset i Oslo. Du kan laste ned hans skriftlige notat til foredraget fra Einar Flydal med 28 referanser. Du finner også andre videoer med ham på YouTube.

Chin-Yuan Hsu, et. al 2007, Magnetoreception System in Honeybees (Apis mellifera), PLOS ONE 2(4): e395. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0000395

Oppsummering: Nøye om honningbiers navigering med magnetiske kjerner og hvordan elektromagnetiske felt påvirker dem så de kan registrere forskjeller – og da navigere. Ikke noe fokus på negative virkninger av EMF, men kun en studie av hvordan EMF gjør at bier merker forskjeller i EMF – og da ved at EMF øker konsentrasjonen av intracellulært kalsium (nøye forklar hvordan og hvordan måle) og at denne økningen påvirker bienes oppførsel. Så de viser at biers intracellulære kalsium blir påvirket av jordas naturlige EMF og endringen i kalsiumkonsentrasjonen påvirker bienes navigering. Fysikkens lover tilsier da at EMF er EMF uansett, så da vil bier reagere tilsvarende på EMF fra andre kilder, som for eksempel EMF fra menneskers trådløse kommunikasjon.

Clarke, Dominic et.al. 2017 The bee, the flower, and the electric field: electric ecology and aerial electroreception, https://link.springer.com/article/10.1007/s00359-017-1176-6

Viser hvordan humler (som er i bie-slekta) bruker elektromagnetiske til å finne fram til blomster og hvor hårene plukker opp elektrisitet som humla bruker for å finne fram.

Favre D. 2011 Mobile phone-induced honeybee worker piping. Apidologie 42:270-279. https://link.springer.com/article/10.1007/s13592-011-0016-x

Oppsummering:De testet hvordan mobiltelefonstråling påvirker biene ved å sjekke lyden fra biene. De fant ut at ved eksponering for slik stråling begynte biene å pipe. Slik piping annonserer sverming av bi-kolonien eller er et signal om en sterkt forstyrret koloni.

Kimmel S, Kuhn J, Harst W, Hermann S. Effects of electromagnetic exposition on the behaviour of honey bee (Apis mellifera). Environ Sys Res. 2007;8: 1-8. Link: https://www.researchgate.net/publication/228510851_Electromagnetic_Radiation_Influences_on_Honeybees_Apis_mellifera

Oppsummering: De samlet resultater fra flere studier og finner at store ulikheter i hvor mange bier som finner tilbake til kuben når de blir utsatt for EMF. De finner også endringer i hvordan biene flyr og samler mat når de er påvirket av EMF.

Kumar NR, Sangwan S, Badotra P. 2011 Exposure to cell phone radiations produces biochemical changes in worker honey bees. Toxicol Int. 2011 Jan;18(1):70-2. doi: 10.4103/0971-6580.75869. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3052591/

Oppsummering: De fant endringer i biers biomolekyler, bl.a. proteiner, karbohydrater og lipider antagelig som en reaksjon på stress bienes kropper fikk fra eksponering for EMF. Bienes oppførsel endret seg også fra det som er normalt.

BOK: Pattazhy, Sainudeen, 2011, Impact of Electromagnetic Radiation on the Density of Honeybees: A Case Study. Link Amazon: https://www.amazon.com/IMPACT-ELECTROMAGNETIC-RADIATION-DENSITY-HONEYBEES/dp/384541023X

Omtale: «In Kerala there are about 600,000 beehives and over 100,000 workers are engaged in Apiculture. A single hive may yield 4-5 kg of honey. Moreover, the destruction of bee hives Could be a major environmental disaster. Honeybees are responsible for pollinating over 100 commonly eaten fruit and vegetable crops and without bees the food system would be in serious trouble. Rural village dependent on locally grown foods would be most vulnerable. The need of the hour is to check unscientific proliferations of mobile phone towers. More research is essential on how to protect the bee hives from the electromagnetic exposure, but perhaps more to study the impacts on humans…»

Pattazhy, Sainudeen, 2012, Electromagnetic Radiation (EMR) Clashes with Honey Bees, Journal of Entomology and Nematology 4(10): 1-3 Link: http://www.ipublishing.co.in/jesvol1no12010/EIJES2044.pdf

Oppsummering: De hevder at nedgangen i bi-populasjonen i Kerala ikke skylles årsaker som veps, maur, voks-møll eller sykdom, som en birøkter selv kan påvirke ved godt stell. I hovedsak skylles nedgangen økt elektromagnetisk påvirkning fra mobiltelefonmaster og mobiltelefoner.

Sharma VP, Kumar NR. 2010 Changes in honeybee behavior under the influence of cell phone radiation. Curr Science 98: 1376-1378. https://www.researchgate.net/publication/225187745_Changes_in_honey_bee_behaviour_and_biology_under_the_influence_of_cell_phone_radiations

Oppsummering: Her utsatte de bikuber for EMF, og kontroll-kuber ble ikke utsatt for slik EMF. De fant nedgang i egglegging hos dronningene og endret oppførsel hos arbeiderne, de samlet mindre mat, i de koloniene som ble eksponert for EMF. Til slutt var det hverken honning eller pollen i EMF-koloniene.

Ville pollinatorer:

A. La´zaro et.al. Electromagnetic radiation of mobile telecommunication antennas affects the abundance and composition of wild pollinators, J Insect Conserv,
DOI 10.1007/s10841-016-9868-8 Link: https://www.researchgate.net/publication/301647025_Electromagnetic_radiation_of_mobile_telecommunication_antennas_affects_the_abundance_and_composition_of_wild_pollinators

Oppsummering: De studerte hvordan insektene hadde det rundt mobiltelefonmaster. De så spesielt på pollinatorer som vill-bier, humler, fluer, biller, blomsterfluer, sommerfugler og veps. De målte strålingen i fire ulike avstander fra 10 ulike mobilmaster, 5 på en øy og 5 på en annen. De så på antall insekter og antall arter. De fant at alle unntatt sommerfugler ble påvirket av EMF fra mobilmastene. De insektene som har bol under jorda økte, mens de som ikke har det minket. Så sammensetningen av arter av pollinatorer endret seg. Dette vil påvirke hele økosystemet siden ulike insekter foretrekker visse planter og er tilpasset pollinering av ulike planter. Så endres insektpopulasjonen endres plantepopulasjonen, og dette kan påvirke hvilke planter som vil trives og utvikle seg, både i villmarka og på dyrka mark.

Amerikanske kakkerlakker:

Syalima, P. R.; Raseek, Rameesa; Evans, D. A. Mobile phone radiation induces sedation in Periplaneta americana. Current Science (00113891) . 12/25/2017, Vol. 113 Issue 12, p2275-2281 LINK: https://www.researchgate.net/publication/322265516_Mobile_Phone_Radiation_Induces_Sedation_in_Periplaneta_americana

Oppsummering: De utsatte hanner av amerikanske kakerlakker for mobiltelefonstråling. De fant store endringer fra normalen og store fluktuasjoner over kort tid i mange ulike organiske, kjemiske stoffer i kroppene til kakerlakkene. Dette er stoffer som man fra før vet at påvirker nervesystemet, inkludert hjernen, cellers utvikling og enzymsystemer i levende organismer. Så dermed blir dette påvirket når organismer utsettes for unormale mengder EMF, slik de blir av mobiltelefonstråling.

De følgende artiklene viser at bier reagerer på ekstremt langbølgede frekvenser slik som for eksempel høystpentlinjer produserer:

Greenberg, B., Bindokas, V.P., Gauger, J.R. (1981) ‘Biological Effects of 765-kV Transmission Line: Exposures and Thresholds in Honeybee Colonies’, Bioelectromagnetics 2:315-328.

Bindokas, V.P., Gauger, J.R., Greenberg, B. (1988a) ‘Exposure Scheme Separates Effects of Electric Shock and Electric Field for Honey Bees, Apis mellifera L.’, Bioelectromagnetics 9:275-284.

Bindokas, V.P., Gauger, J.R., Greenberg, B. (1988b) ‘Mecahnism of Biological Effects Observed in Honey Bees (Apis mellifera, L.) Hived Under Extra-High-Voltage Transmission Lines: Implications Derived From Bee Exposure to Simulated Intense Electric Fields and Shocks’, Bioelectromagnetics 9:285-301.

Bindokas, V.P., Gauger, J.R., Greenberg, B. (1989) ‘Laboratory Investigations of the Electrical Characteristics of Honey Bees and Their Exposure to Intense Electric Fields’, Bioelectromagnetics 10:1-12.

De fant doseavhengige reaksjoner i forhold til matinnsamling, tyngde på vokskakene og hvor mange dronninger som døde. Man fant også at økt fuktighet ga sterke virkning av EMF.

Korall, H., T. Leucht & H. Martin. (1988). Bursts of magnetic fields induce jumps of misdirection in bees by a mechanism of magnetic resonance. J. Comp. Physiol. A 162: 279-284.

Martin, H., Korall, H., Förster, B. (1988) ‘Magnetic field effects on activity and ageing in
honeybees’, Journal of comparative physiology A 164 (4):423-431.

Disse fant at bienes dans ble påvirket av elektromagnetiske felt